Responsive image

แรกรับเข้าใจ กลับไปแล้วบอกต่อ

Written by Admin on 2018-11-28 17:22:03 Posted in ผลงานวิจัย


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : แรกรับเข้าใจ กลับไปแล้วบอกต่อ

ผู้นำเสนอ,ผู้นิพนธ์ นางกิตติมา ริ้วแดง, นส.สุพชฌาย์ สีดางาม,นางลักขณา เมินดี,นส.เพ็ญระวี พันเลียว,นส.พรพิมลสมัครสมาน
ชื่อองค์กร, จังหวัด โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร
อ่านเพิ่ม