Responsive image

ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของผู้น าชุมชนในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Written by Admin on 2018-11-28 17:15:57 Posted in ผลงานวิจัย


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของผู้น าชุมชนในพื้นที่อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผู้นำเสนอผลงาน, ผู้วิจัย : นางพฤกษชาติ ทบแป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลปราสาท

อ่านเพิ่ม