Responsive image

การพัฒนาแนวทางการประเมินผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการด้วยระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินในระดับหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานเขตอำเภอปราสาท

Written by Admin on 2018-11-28 17:08:22 Posted in ผลงานวิจัย


บทคัดย่อ

ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของนายประกาสิทธิ์ ผลเจริญ
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ(ด้านการพยาบาล)
ตำแหน่งเลขที่176917 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปราสาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการประเมินผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการด้วยระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานเขตอำเภอปราสาท

อ่านเพิ่มเติม