Responsive image

กราฟความถี่ บ่งชี้การได้ยิน

Written by Admin on 2018-11-28 16:59:20 Posted in ผลงานประเภท CQI

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :321 ครั้ง


Responsive image

การพัฒนาระบบบริหารยา ห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Written by Admin on 2018-11-28 16:56:31 Posted in ผลงานวิจัย

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :242 ครั้ง


Responsive image

การพัฒนาการจัดบริการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร

Written by Admin on 2018-11-28 16:56:38 Posted in ผลงานวิจัย

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :255 ครั้ง


Responsive image

การรับรู้อาการ การดูแล และการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันใน ชุมชน

Written by Admin on 2018-11-28 16:57:09 Posted in ผลงานวิจัย

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :255 ครั้ง


Responsive image

วีดีทัศน์สื่อการสอนการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อและสะโพกเทียม

Written by Admin on 2018-11-28 16:44:44 Posted in ผลงานประเภท CQI

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :315 ครั้ง