Responsive image

แรกรับเข้าใจ กลับไปแล้วบอกต่อ

Written by Admin on 2018-11-28 17:22:03 Posted in ผลงานวิจัย

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :285 ครั้ง


Responsive image

ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของผู้น าชุมชนในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Written by Admin on 2018-11-28 17:15:57 Posted in ผลงานวิจัย

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :267 ครั้ง


Responsive image

การพัฒนาการด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Written by Admin on 2018-11-28 17:10:34 Posted in ผลงานวิจัย

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :241 ครั้ง


Responsive image

การพัฒนาแนวทางการประเมินผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการด้วยระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินในระดับหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานเขตอำเภอปราสาท

Written by Admin on 2018-11-28 17:08:22 Posted in ผลงานวิจัย

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :227 ครั้ง


Responsive image

กรณีศึกษาผู้ป่วยSevere HI

Written by Admin on 2018-11-28 17:02:37 Posted in ผลงานวิจัย

อ่านต่อ.. Rating :3/5 Total :229 ครั้ง